Nowe zasady segregacji śmieci w Gminie Dzierzgoń.

0
1532

Gmina Dzierzgoń rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów została zobligowana do dostosowania gospodarki odpadowej do aktualnie obowiązujących Przepisów.
W związku z powyższym Rada Miejska w Dzierzgoniu w dniu 17 maja 2017 r. podjęła uchwałę nr XXVIII/229/2017 w sprawie regulaminuutrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzgoń oraz uchwałę nr XXVIII/230/2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Dzierzgoń.
Od 1 lipca 2017 r.
Najistotniejszymi zmianami odbierane będą następujące frakcje odpadów:
a) papier i tektura,
b) metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe,
c) szkło,
d) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady zielone oraz opakowania ulegające biodegradacji.

Ponadto wprowadza się jednolitą kolorystykę pojemników oraz worków służących do selektywnego zbierania odpadów.
1) papier i tektura- zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczony napisem „Papier” lub w workach koloru niebieskiego,
2) szkło- zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonym napisem „Szkło” lub
w workach koloru zielonego,
3) metale i tworzywa sztuczne w tym odpady opakowań wielomateriałowych zbiera się
w pojemnikach koloru żółtego oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne” lub
w workach koloru żółtego,
4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpadów zielonych zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio” lub w workach koloru brązowego.

Podsumowując od miesiąca lipca, zmieni się podział frakcji, tzn. do jednego pojemnika będziemy wrzucać tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe. Ponadto zmienia się kolorystyka pojemników i worków. Pojemniki, które nie spełniają wymogów, zastępuje się odpowiednimi pojemnikami, w terminie nie dłuższym niż 5 lat (tj. do 1 lipca 2022 r.) Poniżej przedstawiamy zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych obowiązujących od 1 lipca 2017 r.

DODAJ KOMENTARZ:

avatar