Burmistrz Dzierzgonia ogłasza przetarg na grunt w Poliksach.

0
875

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 28 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1509; Dz.U. z 2018 r., poz. 2348; Dz.U. z 2019 r., poz. 270; Dz.U. z 2019 r., poz. 492; Dz.U. z 2019 r., poz. 801)   oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz.1490)

BURMISTRZ DZIERZGONIA

o g ł a s z a,że dnia 28 sierpnia 2019 roku w sali narad nr 8 Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu przy Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń o godz. 12:00 odbędzie siępierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Dzierzgoń położonej w miejscowości Poliksy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 115
o powierzchni 0,4100 ha, objęta księgą wieczystą NrGD2I/00014254/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sztumie. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzgoń (uchwała Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 kwietnia 2010 r. Nr XXXVII/368/2010 ze zmianą: uchwała RM z 31.08.2017, Nr XXX/252/2017) działkę przeznacza się pod teren zieleni urządzonej. Klasa bonitacyjna: RIVa. Arkusz mapy- 1.

Cena wywoławcza: 17.000,00 PLN

Wadium: 2.500,00 PLN

Podatek VAT

Zgodnie z obowiązującym art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane, tak więc sprzedaż nieruchomości rolnej podlega również zwolnieniu od podatku VAT.

Prawo pierwokupu

Prawo pierwokupu w stosunku do przedmiotowej nieruchomości będzie przysługiwało na zasadach określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 ze. zm.) oraz w art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.)

Obciążenia Nieruchomości

Jest wolna od wszelkich obciążeń i zadłużeń ani nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieją żadne niewykonane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

Koszty i opłaty

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność jak: taksa notarialna wraz podatkiem VAT, opłaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają nabywcę.

Uzasadnienie przetargu ograniczonego.

Z uwagi na zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.) w przetargu uczestniczyć mogą tylko osoby, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a tejże ustawy.

Uwagi:

  1. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego
    w ewidencji gruntów.

Gmina Dzierzgoń nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

  1. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą.

Procedura sprzedaży

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie i przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu przy Plac Wolności 1 od 24 lipca 2019 r. do 28 sierpnia 2019r.
a także będzie ono podane do publicznej wiadomości na stronie o zasięgu powiatowym www.dzierzgon-twojemiasto.pl oraz na stronach internetowych Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dzierzgon.pl oraz www.dzierzgon.pl

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ:

dnia 28 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu pokój nr 8, parter, o godz. 12:00.

Cena wywoławcza wynosi: 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100)

Wadium: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

Postąpienie minimalne:

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.) nieruchomość rolną może nabyć:

1. rolnik indywidualny–osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego, których powierzchnia, wraz z nabywaną nieruchomością rolną, nie może przekraczać 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze, co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Zgodnie z art. 6 ust. 1a do okresu zamieszkiwania, zalicza się okres zamieszkiwania w innej gminie bezpośrednio poprzedzający zmianę miejsca zamieszkania, jeżeli w gminie tej jest albo była położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

2. podmioty wymienione w art. 2a ust.3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 ze. zm.)

3. nabywcą nieruchomości rolnej może być również osoba, nie będąca rolnikiem indywidualnym, pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka na podstawie art. 2a ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1405 ze. zm.) w drodze decyzji administracyjnej.

Warunkiem zakwalifikowania się do przetargu jest złożenie następujących dokumentów

  1. pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO stanowiącą załącznik do zarządzenia Burmistrza Dzierzgonia nr 19/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. – (wzór nr 1).
  2. oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wdanej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (art. 7 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego); – (wzór nr 2a i 2b).
  3. w przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż jednej gminy -oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (art. 7 ust. 5 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego); – (wzór nr 3).
  4. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
  5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109);
  6. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń – (wzór nr 4).

Wzory oświadczeń podane są na stronie internetowej www.bip.dzierzgon.pl zakładka Gmina/sprzedaż i dzierżawa nieruchomości/2019

Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków podanych w ogłoszeniu lub w/w zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu przy Placu Wolności 1 do 21 sierpnia 2019 r. do godz. 14:30 (pokój nr 9, sekretariat Burmistrza) w zamkniętej i opisanej kopercie, na której należy podać datę przetargu oraz oznaczenie nieruchomości – Poliksy działka Nr 115.

Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 157 z dnia 18 lipca 2019 r. poda do publicznej wiadomości w dniu 23 sierpnia 2019 r imienną listę osób zakwalifikowanych do uczestniczenia w przetargu.

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu nr konta26 8310 0002 0000 0127 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2019 r. -włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć “Przetarg –działka nr 115 POLIKSY”.

2. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż wciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Dzierzgoń, w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

3. W celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość i obywatelstwo. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy w dniu przetargu dostarczyć wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).

4. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo ( w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

5. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków zalecane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego –art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.).

6. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

7. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Burmistrza Dzierzgonia w terminie 7dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

8. Ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 21 dni licząc od daty przetargu.

9. Burmistrz Dzierzgonia zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

10.Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

11. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży, można uzyskać, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –14.30, w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 20 lub 27 , tel. 55 2762501..3 wew. 42 lub 30, e-mail: [email protected];

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Jolanta Szewczun

DODAJ KOMENTARZ:

avatar