Już dziś XI sesja Rady Powiatu Sztumskiego – porządek obrad.

1
713

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 511) zwołuję XI sesję Rady Powiatu Sztumskiego, która odbędzie się w dniu 25.09.2019r. o godz.14.30 w sali narad Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Porządek sesji przewiduje:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu nr IX z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26.06.2019 roku.
 5. Przyjęcie Protokołu nr X z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26.06.2019 roku.
 6. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Sylwia Celmer.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu za I półrocze 2019 roku – referuje Dyrektora PUP Agnieszka Mackiewicz.
 8. Informacja z działalności Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sztumie za rok szkolny 2018/2019- referuje Dyrektor PPP w Sztumie Joanna Jachim – Poleszak.
 9. Stan przygotowań do roku szkolnego 2019/2020- informacja o wynikach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu Powiatu Sztumskiego na rok szkolny 2019/2020 – referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska.
 10. Sprawozdanie z działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Tczewie z działań podejmowanych w 2018 roku na terenie powiatu sztumskiego – referuje Naczelnik Wydziału OŚ Adriana Dobrzyńska.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – referuje Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Marcin Jarocki.
 12. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska
 13. Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028 za I półrocze 2019 r. – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska
 14. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
  a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – referuje Inspektor ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Sebastian Szota,
  b) w sprawie zmiany Uchwały Nr X/60/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli – referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
  c) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej – referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska.
  d) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Specjalnego Gimnazjum wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu– referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
  e) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Specjalnego Gimnazjum wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach– referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
  f) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu– referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
  g) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie – referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
  h) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu– referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
  i) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie– referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
  j) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach – referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
  k) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu– referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
  l) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie– referuje Naczelnik Wydziału EK Gabriela Smolińska,
  ł) w sprawie zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie, stanowiącej własność Powiatu Sztumskiego na rzecz dotychczasowego najemcy – referuje Naczelnik Wydziału GK Krystyna Szczepanek,
  m) w sprawie zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej garażu nr 31, znajdującego się na działce nr 403/16, położonej w obrębie II miasta Sztum, stanowiącej własność Powiatu Sztumskiego na rzecz dotychczasowego najemcy – referuje Naczelnik Wydziału GK Krystyna Szczepanek
  n) w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki miasta Warszawy na działanie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego – referuje Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Marcin Jarocki.
  o) w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – referuje Przewodnicząca Rady Dobrosława Frączek,
  p) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska
  r) zmianie uchwały IV/31/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028 – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska
  s) w sprawie realizacji projektu partnerskiego pn.: „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)”, w ramach Działania 5.2. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”, konkurs nr RPPM.05.02.02-IZ-01-22-001/19 – referuje Dyrektor PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu Agnieszka Mackiewicz.
 15. Wybór członka Zarządu Powiatu Sztumskiego:
  a) zgłaszanie przez Starostę Sztumskiego kandydatów na członka Zarządu Powiatu Sztumskiego
  b) powołanie Komisji Skrutacyjnej
  c) przyjęcie Regulaminu wyboru członka Zarządu Powiatu Sztumskiego
  d) przeprowadzenie głosowania
  e) ogłoszenie wyników wyboru przez Komisję Skrutacyjną
  f) podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Sztumskiego.
 16. Wnioski i oświadczenia.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek

guest
1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
sławek
sławek
11 miesięcy temu

Pan Wiceprzewodniczący , albo wrobiony , albo naiwny jak dziecko.
Własny gnój najlepiej posprzątać obcymi rękoma jakież to proste i niewinne.