Wpis do rejestru BDO.

0
780

Burmistrz Dzierzgonia przypomina, że każdy rolnik gospodarujący na powierzchni większej niż 75 ha jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami) oraz prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości w tym zakresie.

Wniosek o wpis do rejestru BDO należy złożyć do Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Za brak wniosku o wpis do rejestru, czy złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym, grozi kara aresztu albo grzywny.

W celu uzyskania wpisu, należy pobrać ze strony www.bdo.mos.gov.pl formularz wniosku, a po wypełnieniu po prostu go złożyć. Można to zrobić osobiście w Urzędzie Marszałkowskim, pocztą bądź też korzystając z rządowych narzędzi uwierzytelniających (kwalifikowanego podpisu elektronicznego, którym opatrzony jest mail z wnioskiem lub platformy ePUAP).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Departament Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, tel. tel. 58 32 68 651 oraz portalu internetowym www.bdo.mos.gov.pl.

Przypominamy, że obowiązek rejestracji w BDO obejmuje wszystkich pozostałych wytwórców odpadów, tj. każdego którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej

DODAJ KOMENTARZ:

avatar