Dziś XII sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu [zobacz transmisję]

0
729

Porządek posiedzenia:
Zapraszam na XII sesję Rady Miejskiej w Dzierzgoniu, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu.

Proponowany porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uwagi radnych i Burmistrza Dzierzgonia do porządku obrad.
3. Uwagi radnych do protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia
30 września 2019 r.
4. Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Dzierzgonia w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania (zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym – na piśmie).
6. Rozpatrzenie sprawozdania o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i działaniach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Dzierzgoń.
7. Przedstawienie informacji o stanie kanalizacji i wodociągów w gminie Dzierzgoń oraz na temat przewidzianych taryf na wodę i ścieki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu
na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Dzierzgoń
w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń
na lata 2020-2030.
10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2020 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Dzierzgoń na 2020 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dzierzgoń obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dzierzgoń, w obrębach geodezyjnych:1-Dzierzgoń, Morany, Nowiec.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Bągart, Nowiec, Bruk, gmina Dzierzgoń (część I).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Dzierzgoniu na lata 2020-2022”:
18. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w Dziennym Domu Pobytu „Senior +” w Dzierzgoniu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
23. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

DODAJ KOMENTARZ:

avatar