Ogłoszenie o przetargu

0
2318

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 14 stycznia 2020 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Minięta, gmina Dzierzgoń.

Burmistrz Dzierzgonia działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490), ogłasza ustny II przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzgoń.

Położenie nieruchomości Nr działki, obręb, jednostka ewidencyjna Powierzchnia w ha Księga wieczysta Cena wywoławcza w PLN Wadium w PLN Dzień przetargu Godzina przetargu
Minięta Nr 5/14 Obręb – Minięta gmina Dzierzgoń 1,9982 GD2I/00023207/0 220.000 20.000 20 lutego 2020 r. 12:00

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Minięta na działce 5/14. Działka
o powierzchni 1,9982 ha stanowi własność gminy Dzierzgoń. Na terenie działki znajduje się budynek administracyjno-socjalny, parterowy, o powierzchni 109,39 m2 użytkowany na potrzeby firm wydobywających kruszywa kopalne oraz budynek gospodarczo-warsztatowy. W bezpośrednim sąsiedztwie obiekty budowlane i elementy infrastruktury nie występują. Działka sąsiaduje z drogą powiatową 3112G Dzierzgoń- Mikołajki Pomorskie oraz z terenami po eksploatacji kruszyw (tereny zadrzewione ,oczka wodne). Dojazd do działki z drogi powiatowej. Do działki doprowadzono media. Ewentualna przebudowa i usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu odbędzie się staraniem
i na koszt nabywcy, na warunkach ustalonych przez dysponentów mediów.

Przeznaczenie nieruchomości

 Fragment działki objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzgoń dla powierzchniowej eksploatacji kruszyw w obrębie geodezyjnym Minięta (Uchwała Nr XXXIII/334/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29.05.2014 r.), zgodnie z którym objęty nim fragment nieruchomości przeznacza się pod powierzchniową eksploatację kruszyw (po eksploatacji rekultywacja w kierunku terenów zieleni naturalnej (zadrzewień i zalesień), terenów rolnych, terenów wód powierzchniowych śródlądowych lub terenów sportu i rekreacji).

Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Dzierzgoń (Uchwała Nr XXXVII/368/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29.04.2010 r. oraz zmieniającą ją Uchwałą Nr XXX/252/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 31.08.2017 r.) dla przedmiotowej nieruchomości widnieją następujące zapisy: tereny zdegradowane wskutek eksploatacji surowców naturalnych. Wskazania: rekultywacja w kierunku leśnym z uwzględnieniem rekreacji.

Uwagi:

1) Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego
w ewidencji gruntów. Gmina Dzierzgoń nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

2) Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą.

Podatek VAT

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zmianami)

Obciążenia nieruchomości

Jest wolna od wszelkich obciążeń i zadłużeń ani nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieją żadne niewykonane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.
W okresie przetargowym działka jest dzierżawiona. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 2 miesiące.

Koszty i opłaty

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność jak: taksa notarialna wraz z podatkiem VAT, opłaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają nabywcę.

Procedura sprzedaży

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie i przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu przy Placu Wolności 1 od 14 stycznia 2020 r. do 20 lutego 2020 r. także będzie ono podane do publicznej wiadomości na stronie o zasięgu powiatowym www.dzierzgon-twojemiasto.pl oraz na stronach internetowych Urzędu
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dzierzgon.pl (zakładka Gmina/Sprzedaż
i dzierżawa nieruchomości/ 2020 )oraz www.dzierzgon.pl.

Przetarg odbędzie się:

20 lutego 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu pokój nr 8, parter, o godz. 12:00

Cena wywoławcza wynosi: 220.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Wadium: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Postąpienie minimalne:

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 2200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100).

Wadium

1) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu nr konta 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010 Bank Spółdzielczy
w Dzierzgoniu w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2020 r. -włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć “Przetarg – działka Nr 5/14 – Minięta”;

2) wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż wciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Dzierzgoń,
w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu;

Uczestnicy przetargu

3) w celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość i obywatelstwo. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – aktualny wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy w dniu przetargu dostarczyć wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru;

4) w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem);

5) w przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem);

6) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków zalecane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego – art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 682);

7) osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest, w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, posiadać zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba, zajdą przewidziane ustawą przesłanki, wyłączające wymóg posiadania takiego zezwolenia;

8) przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę
i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała;

9) uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Burmistrza Dzierzgonia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu;

10) ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 21 dni licząc od daty przetargu;

11) Burmistrz Dzierzgonia zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży, można uzyskać, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30, w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 20 lub 27 , tel. 55 2762501..3 wew. 42 lub 30, e-mail: [email protected];

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIERZGONIA

WOJCIECH DEMKO

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments