Dzierzgoń. Ogłoszenie o przetargu.

0
2458

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 28 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1509; Dz.U. z 2018 r., poz. 2348; Dz.U. z 2019 r., poz. 270; Dz.U. z 2019 r., poz. 492; Dz.U. z 2019 r., poz. 801, Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, Dz. U. z 2019 r. poz. 1589, Dz. U. z 2019 r., poz. 1716, Dz. U. z 2019 r., poz. 1924)   oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz.1490)

BURMISTRZ DZIERZGONIA

o g ł a s z a,że dnia 21 lutego 2020roku w sali narad nr 8 Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu przy Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń o godz. 13:00 odbędzie siędrugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Dzierzgoń położonej w obrębie Nowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 120/1 objęta księgą wieczystą NrGD2I/00007727/3,  o powierzchni 0,9600 ha. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzgoń ( uchwała Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 kwietnia 2010 r. nr XXXVII/368/2010 ze zmianą: uchwała RM z 31.08.2017, XXX/252/2017) działka wpisana jest jako teren rolnictwa typu farmerskiego . Fragment działki nr 120/1 objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębach geodezyjnych Bągart, Nowiec, Bruk , gmina Dzierzgoń ( część I) ( uchwała nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dni 28.10.2015 przeznaczony jest pod teren rolniczy. W ewidencji gruntów teren jest sklasyfikowany jako PsIII-0,94 ha, W-0,01 ha, Bp-PsIII-0,01 ha.

Podatek VAT

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zmianami).

Obciążenia nieruchomości

Jest wolna od wszelkich obciążeń i zadłużeń ani nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieją żadne niewykonane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

Koszty i opłaty

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność jak: taksa notarialna wraz podatkiem VAT, opłaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają nabywcę.

Uwagi:

  1. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów.

Gmina Dzierzgoń nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

  1. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą.

Procedura sprzedaży

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie i przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu przy Plac Wolności 1 od 14 stycznia 2020 r. do 21 lutego 2020 r.
a także będzie ono podane do publicznej wiadomości na stronie o zasięgu powiatowym www.dzierzgon-twojemiasto.pl oraz na stronach internetowych Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dzierzgon.pl oraz www.dzierzgon.pl

Przetarg odbędzie się:

Dnia 21 lutego 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu pokój nr 8, parter, o godz. 13:00

Cena wywoławcza wynosi: 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

Wadium: 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

Postąpienie minimalne:

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

Wadium:

1) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu nr konta 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010 Bank Spółdzielczy
w Dzierzgoniu w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2020 r. -włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć “Przetarg – działka Nr 120/1 – Nowiec”;

2) wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż wciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Dzierzgoń,
w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu;

Uczestnicy przetargu

3) w celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość i obywatelstwo. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – aktualny wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy w dniu przetargu dostarczyć wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru;

4) w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem);

5) w przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem);

6) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków zalecane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego – art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 682);

7) osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest, w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, posiadać zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba, że zajdą przewidziane ustawą przesłanki, wyłączające wymóg posiadania takiego zezwolenia;

8) przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę
i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała;

9) uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Burmistrza Dzierzgonia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu;

10) ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 21 dni licząc od daty przetargu;

11) Burmistrz Dzierzgonia zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży, można uzyskać, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30, w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 20 lub 27 , tel. 55 2762501..3 wew. 42 lub 30, e-mail: [email protected];

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIERZGONIA

WOJCIECH DEMKO

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments