Zmiana organizacji pracy dzierzgońskiego urzędu.

0
780

Zarządzenie Nr 337/220
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu i gminnych jednostek organizacyjnych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu koronowirusem SARS-CoV-2

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2 i realnym zagrożeniem zdrowia pracowników i klientów Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu wstrzymuje się przyjmowanie klientów “twarzą w twarz” od 16 marca 2020 roku do odwołania.

§ 2. 1. Tworzy się punkt odbioru dokumentów przy wejściu głównym do Urzędu Miejskiego, czynny w godzinach: poniedziałek- wtorek 8:00-15:00, środa 8:00- 16:00, czwartek- piątek 8:00- 14:00.

  1. W punkcie odbioru można załatwić niecierpiące zwłoki sprawy z zakresu urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności.
  2. Pozostałe sprawy będące we właściwości gminy załatwiane będą telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

§ 3. 1. Oferty, a także dokumenty dotyczące zamówień publicznych należy składać w punkcie odbioru dokumentów, o którym mowa w § 2 ust. 1.

  1. Otwarcie ofert będzie odbywało się w sali nr 8 bez udziału osób spoza Urzędu, z którego prowadzona będzie transmisja na żywo i udostępniona na stronie internetowej Urzędu.

§ 4. Wprowadzam zakaz prowadzenia zajęć dla mieszkańców Dzierzgonia realizowanych przez:

1) Dzierzgoński Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna;

2) Dom Dziennego Pobytu;

3) Klub Senior +;

4) Centrum Rekreacyjno-Sportowe;

5) świetlice wiejskie.

§ 5. 1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Dzierzgonia.

  1. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom referatów, gminnych jednostek organizacyjnych i pracownikom na samodzielnych stanowiskach pracy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

DODAJ KOMENTARZ:

avatar