OGŁOSZENIE BURMISTRZA DZIERZGONIA

0
1647

OGŁOSZENIE BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 24 marca 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r.,poz. 506)art. 28 ust. 2, i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

Burmistrz Dzierzgonia ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością gminy Dzierzgoń

Przedmiot sprzedaży (oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej, pow. nieruchomości, opis )

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Minięta na działce 5/14. Działka
o powierzchni 1,9982 ha stanowi własność gminy Dzierzgoń. Na terenie działki znajduje się budynek administracyjno – socjalny, parterowy, o powierzchni 109,39 m2 użytkowany na potrzeby firm wydobywających kruszywa kopalne oraz budynek gospodarczo-warsztatowy. W bezpośrednim sąsiedztwie obiekty budowlane i elementy infrastruktury nie występują. Działka sąsiaduje z drogą powiatową 3112G Dzierzgoń- Mikołajki Pomorskie oraz z terenami po eksploatacji kruszyw (tereny zadrzewione ,oczka wodne). Dojazd do działki z drogi powiatowej. Do działki doprowadzono media. Ewentualna przebudowa i usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu odbędzie się staraniem i na koszt nabywcy, na warunkach ustalonych przez dysponentów mediów.

Przeznaczenie nieruchomości :

 Fragment działki objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzgoń dla powierzchniowej eksploatacji kruszyw w obrębie geodezyjnym Minięta (Uchwała Nr XXXIII/334/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29.05.2014 r.), zgodnie z którym objęty nim fragment nieruchomości przeznacza się pod powierzchniową eksploatację kruszyw (po eksploatacji rekultywacja w kierunku terenów zieleni naturalnej (zadrzewień i zalesień), terenów rolnych, terenów wód powierzchniowych śródlądowych lub terenów sportu i rekreacji).

Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Dzierzgoń (Uchwała Nr XXXVII/368/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29.04.2010 r. oraz zmieniającą ją Uchwałą Nr XXX/252/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 31.08.2017 r.) dla przedmiotowej nieruchomości widnieją następujące zapisy: tereny zdegradowane wskutek eksploatacji surowców naturalnych. Wskazania: rekultywacja w kierunku leśnym z uwzględnieniem rekreacji.

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości: działka w dzierżawie firmy eksploatującej kruszywa, nie jest przedmiotem zobowiązań.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 3 grudnia 2019 roku.

Drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 20 lutego 2020 roku.

Ze względu na brak oferentów przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Termin zagospodarowania nieruchomości nie obowiązuje

Możliwości, termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń: pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Zgłoszenie do rokowań na sprzedaż działki nr 4/15 MINIĘTA” ; Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 9, w terminie do 30. 04.2020 r. ( czwartek) .

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot (aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem rokowań; osoby reprezentujące w/w uczestników rokowań, udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w rokowaniach)
  2. datę sporządzenia zgłoszenia,
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. proponowaną cenę i sposób zapłaty,
  5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań, jeżeli występują,
  6. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości,
  7. kopia dowodu wpłaty zaliczki.

Termin i miejsce, w którym zapoznać się można z dodatkowymi warunkami rokowań: Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, pokój numer 20, Marek Zima tel. 55 276 2501 wew. 42 e-mail: [email protected], [email protected] w terminie do 30.04.2020 r.

Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań: Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności `1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 8, 05.05.2020 r., godzina 14:00.

Termin i miejsce wpłaty oraz wysokość zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy:

Zaliczkę w wysokości 20.000,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100 uczestnicy wnoszą w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu nr konta26 8310 0002 0000 0127 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu w nieprzekraczalnym terminie do 30.04. 2020 r. -włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć “ROKOWANIA –DZIAŁKA nr 5/14 MINIĘTA” Określony termin oznacza datę wpływu na konto Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, zaliczka przepadnie na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zwracana jest nie później niż w terminie 3 dni od odwołania lub zakończenia rokowań. Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca. Rokowania odbędą się, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe, decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami. Burmistrzowi Dzierzgonia przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Udział w rokowaniach wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. v2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski można uzyskać na stronie www.bip.dzierzgon.pl w zakładce „RODO”.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 170.000, 00 zł

(słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych/100).

Do wylicytowanej kwoty nieruchomości ustalonej podczas rokowań zostanie doliczony zostanie podatek od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zmianami) stawką określoną w art. 41 ust.1 w związku z art. 146a pkt.1 tej ustawy.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Jolanta Szewczun

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments