Ogłoszenie Burmistrz Dzierzgonia

0
911

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 14 października 2020 r. r. o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Bągart, gmina Dzierzgoń.

Burmistrz Dzierzgonia działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490), ogłasza

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzgoń.

Położenie nieruchomości

Nr działki obręb, jednostka ewidencyjna

Powierzchnia w ha

Księga wieczysta

Cena wywoławcza
w PLN

Wadium
w PLN

Data przetargu

Godzina Przetargu

Bągart,
gmina Dzierzgoń

640/2

Obręb
Bągart

0,0393

GD2I/00022123/0

4.300,00

430,00

25 listopada 2020 r.

13:00

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Bągart, gmina Dzierzgoń. Działka
o kształcie foremnym, bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – dostęp przez działkę 640/3 (własność Gminy Dzierzgoń). Doprowadzenie mediów do przedmiotowej nieruchomości i usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu odbędzie się staraniem i na koszt nabywcy, na warunkach ustalonych przez dysponentów mediów.

Przeznaczenie nieruchomości

Aktualnie działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka wpisana jest jako teren rozwoju zabudowy wielofunkcyjnej.

Uwagi:

  1. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Gmina Dzierzgoń nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

  2. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy
   za dodatkową opłatą.

Podatek VAT

Sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) i podlega zwolnieniu zgodnie z art. 43 ust. 1, pkt.9 tej ustawy.

Obciążenia Nieruchomości

Jest wolna od wszelkich obciążeń i zadłużeń ani nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieją żadne niewykonane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

Koszty i opłaty

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność jak: taksa notarialna wraz podatkiem VAT, opłaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają nabywcę.

Procedura sprzedaży

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie i przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu przy Plac Wolności 1 od 14 października 2020 r. do 25 listopada 2020 r., a także będzie ono podane do publicznej wiadomości na stronie o zasięgu powiatowym www.dzierzgon-twojemiasto.pl oraz na stronach internetowych Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dzierzgon.pl oraz www.dzierzgon.pl.

Przetarg odbędzie się:

dnia 25 listopada 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, pokój nr 8, parter, o godz. 13:00.

Cena wywoławcza wynosi: 4.300,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych
i 00/100)

Wadium: 430,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści złotych i 00/100)

Postąpienie minimalne:

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100).

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych ze względu na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są do złożenia pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu w terminie do 19 listopada 2020 r., do godz.15:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, w zamkniętej kopercie z napisem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu: działka Nr 640/2 – Bągart. Nie otwierać do dnia 20 listopada 2020 r.”

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć:

 1. aktualny dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości przyległej – odpis z księgi lokalowej (wydruk komputerowy wygenerowany ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości http;//ekw.ms.gov.pl)

 2. oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków przetargu,

 3. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości,

 4. oświadczenie o nie posiadaniu żadnych zobowiązań i zadłużeń w stosunku do Gminy Dzierzgoń.

Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, nie później niż do dnia 20 listopada 2020 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 430,00 zł wyłącznie w formie pieniądza na konto Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu nr konta 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu w nieprzekraczalnym terminie do 19 listopada 2020 r. – włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć “Przetarg – działka Nr 640/2 – Bągart”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę pływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu.

Dowód wpłaty wadium oraz dowód potwierdzający tożsamość należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż wciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Dzierzgoń, w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).

W przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków należy przedłożyć pisemne oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego – art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest, w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, wydanych na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba, że zajdą przewidziane ustawą przesłanki, wyłączające wymóg posiadania takiego zezwolenia.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Burmistrza Dzierzgonia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 21 dni licząc od daty przetargu.

Burmistrz Dzierzgonia zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży, można uzyskać, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –14.30, w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 28 lub 27 , tel. 55 276 25 01..3 wew. 42 lub 30, e-mail: [email protected].

Udział w przetargu ograniczonym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski można uzyskać na stronie www.bip.dzierzgon.pl w zakładce „RODO”.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Jolanta Szewczun

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments