[NA ŻYWO] XXII sesja Rady Powiatu Sztumskiego.

0
1435

Na podstawie art. 15zzx Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwołuję XXII sesję Rady Powiatu Sztumskiego, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021r. o godz. 14.00. Zarządzam obradowanie w zdalnym trybie z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu nr XXI z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30.12.2020 roku.

5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- przesłana drogą elektroniczną.

6. Informacja o średnich wynagrodzeniach nauczycieli szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Sztumie.- przygotowana przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia p. Brygidę Rutkowską- Piszcz i przesłana drogą elektroniczną.

7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:

a) w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji za 2020 rok i sprawozdania

z pracy Rady Powiatu Sztumskiego za rok 2020- referuje Przewodnicząca Rady p. Dobrosława Frączek

b) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Sztumskiego za rok 2020- referuje Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Sztumskiego p. Sylwia Celmer

c) w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/164/2020 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na 2021r.- referuje Skarbnik Powiatu p. Gabriela Smolińska

d) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 rok- referuje Skarbnik Powiatu p. Gabriela Smolińska

e) o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXI/163/2020 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2021-2028- referuje Skarbnik Powiatu p. Gabriela Smolińska

8. Wnioski i oświadczenia.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie posiedzenia.

Wyjaśnienie:

Materiały wskazane w pkt. 4-6 porządku obrad nie będą przedstawiane indywidualnie przez wykonawców na zdalnym posiedzeniu Rady Powiatu Sztumskiego, jedynie przesłane w wersji elektronicznej.

Pytania w przedmiotowych obszarach należy składać w wersji papierowej lub elektronicznej na adres Biura Rady.

Przewodnicząca

Rady Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments