OGŁOSZENIE BURMISTRZA DZIERZGONIA

0
457

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 24 września 2021 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Pogodnej w Dzierzgoniu.

Burmistrz Dzierzgonia działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2020; Dz.U. z 2021 r., poz. 11; Dz.U. z 2021 r., poz. 234; Dz.U. z 2021 r., poz. 1551) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzgoń.

Położenie nieruchomości

Nr działki obręb, jednostka ewidencyjna

Powierzchnia w ha

Księga wieczysta

Cena wywoławcza
w PLN

Wadium
w PLN

Data przetargu

Godzina przetargu

ul. Pogodna, Dzierzgoń

582/12

Obręb
1-Dzierzgoń

0,1772 ha

GD2I/00001403/4

70.000,00

7.000,00

10 listopada 2021 r.

11:30

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 1-Dzierzgoń, gmina Dzierzgoń. Działka o kształcie foremnym, przylega do nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Teren płaski z dostępem do drogi publicznej. Doprowadzenie mediów do przedmiotowej nieruchomości i usunięcia ewentualnych kolizji
z istniejącym uzbrojeniem terenu odbędzie się staraniem i na koszt nabywcy, na warunkach ustalonych przez dysponentów mediów.

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Dzierzgoń
– ul. Pogodna (Uchwała Nr XLIII/428/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia
27 października 2010 r.) działkę nr: 582/12, położona w obrębie 1-Dzierzgoń, przeznacza się pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej (teren oznaczony symbolem 1.1.2 MN).

Uwagi:

  1. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Gmina Dzierzgoń nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

  2. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy
   za dodatkową opłatą.

  3. Zgodnie z ewidencja gruntów i budynków działka nr 582/12, sklasyfikowana jest jako lasy (LsIV), Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1326) grunt leśny przeznaczony pod inwestycję winien być wyłączony z produkcji leśnej po wydaniu stosownej decyzji przez właściwy organ, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W decyzji na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej właściwy organ określa opłaty z tym związane.

Obowiązek uiszczenia należności, opłat rocznych oraz jednorazowego odszkodowania, nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego.

Podatek VAT

Sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) i podlega opodatkowaniu stawką określoną w art. 41 ust. 1. w związku z art. 146a pkt.1 tej ustawy.

Obciążenia nieruchomości

Jest wolna od wszelkich obciążeń i zadłużeń ani nie ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieją żadne niewykonane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

Koszty i opłaty

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność jak: taksa notarialna wraz podatkiem VAT, opłaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają nabywcę.

Procedura sprzedaży

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie i przed siedzibą
Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1 – od 24 września 2021 r. do 10 listopada 2021 r., a także będzie ono podane do publicznej wiadomości o zasięgu powiatowym www.dzierzgon-twojemiasto.pl oraz na stronach internetowych Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dzierzgon.pl (zakładka Gmina/sprzedaż i dzierżawa nieruchomości/2021) oraz www.dzierzgon.pl

Przetarg odbędzie się:

10 listopada 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu pokój nr 8, parter, o godz. 11:30

Cena wywoławcza wynosi: 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Wadium: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

Postąpienie minimalne:

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 700 zł (słownie: siedemset zł 00/100).

Wadium

 1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium
  w pieniądzu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu nr konta 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada 2021 r. – włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg – działka Nr 582/12 – Dzierzgoń”.

 2. wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż
  w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Dzierzgoń,
  w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Uczestnicy przetargu

 1. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa, złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia oraz, że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży;

 2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – aktualny wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej. W przypadku uczestnictwa
  w przetargu osoby prawnej należy w dniu przetargu dostarczyć wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru;

 3. w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
  z oryginałem);

 4. w przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
  z oryginałem);

 5. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków zalecane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego – art 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1359);

 6. osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest posiadać, w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, wydanych na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba, że zajdą przewidzianą ustawą przesłanki, wyłączające wymóg posiadania takiego zezwolenia;

 7. przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje
  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę
  i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała;

 8. uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem
  do Burmistrza Dzierzgonia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu;

 9. ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 21 dni licząc od daty przetargu;

 10. Burmistrz Dzierzgonia zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg zostanie przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży, można uzyskać,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30, w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 28 lub 27, tel. 55 276-25-01..3 wew. 42 lub 26, e-mail: [email protected] lub [email protected]

Udział w przetargu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2020; Dz.U. z 2021 r., poz. 11; Dz.U. z 2021 r., poz. 234; Dz.U.
z 2021 r., poz. 1551) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.
z 2014 r., poz. 1490 ze zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski można uzyskać na stronie www.bip.dzierzgon.pl w zakładce „RODO”.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Jolanta Szewczun

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments