[NA ŻYWO] XXIX Sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

[NA ŻYWO] XXIX Sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

Zapraszam na XXIX sesję Rady Miejskiej w Dzierzgoniu, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego, dnia 29 września 2022 r.(czwartek) o godz. 14:00.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Uwagi radnych i Burmistrza Dzierzgonia do porządku obrad.
3) Uwagi radnych do protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia
24 czerwca 2022 r.
4) Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Dzierzgonia w okresie między
sesjami:
a) przedstawienie informacji,
b) dyskusja i przyjęcie informacji.
5) Interpelacje i zapytania (zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym – na piśmie).
6) Rozpatrzenie informacji:
a) z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o
w Dzierzgoniu za 2021 r. ref. Prezes ZGKiM – Monika Powierża,
b) z działalności Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Dzierzgoniu
za 2021 r. i zamierzeń na 2022 r. – ref. Prezes RTI – Sławomir Erber,
c) o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za I półrocze 2022 roku
i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dzierzgoń – ref. Skarbnik – Halina Redlin,
d) o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 roku
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dzierzgoniu ref.
Skarbnik – Halina Redlin,
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Skarbnik – Halina Redlin,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dzierzgoń na lata 2022-2030:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Skarbnik – Halina Redlin,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
9) Podjęcie uchwały w określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości :
a) przedstawienie projektu uchwały– ref. Skarbnik – Halina Redlin,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
10)Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz maksymalnej kwoty za
wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym Promyczek w Dzierzgoniu
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. z-ca Burmistrza – Aleksandra Kun,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
11) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXVI/394/2022 Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Behawioralnych i Narkomanii w Gminie
Dzierzgoń na 2022 r.:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Dyrektor MOPS – Marta Budzińska,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
12) Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru
rewitalizacji na terenie gminy Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz – Daria Mietlewska – Dura,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
13)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/15/2014 Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diety
przysługującej radnemu, sołtysowi i przewodniczącemu osiedla oraz zwrotu kosztów
podróży:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz – Daria Mietlewska – Dura,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
14)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, obejmującej działki Nr 32/5, 32/6, 32/7, 32/8,
32/9, położonej w obrębie Tywęzy, gmina Dzierzgoń .
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz – Daria Mietlewska – Dura,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
15) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
zabudowanej budynkami niemieszkalnymi obejmującej działkę Nr 32/12 położoną
w obrębie Tywęzy, gmina Dzierzgoń .
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz – Daria Mietlewska – Dura,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
16) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
obejmującej działki Nr 100 i Nr 122 położoną w obrębie Tywęzy, gmina Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz – Daria Mietlewska – Dura,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
17)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
obejmującej działkę Nr 204/1 położoną w obrębie Żuławka Sztumska, gmina Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz – Daria Mietlewska – Dura,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
18) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
obejmującej działkę Nr 49 położoną w obrębie Budzisz, gmina Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz – Daria Mietlewska – Dura,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
19) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki Nr 477/10, położonej
przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz – Daria Mietlewska – Dura,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
20) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Słowackiego w Dzierzgoniu:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz – Daria Mietlewska – Dura,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
21) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na fragmentach obrębów
geodezyjnych: Bruk, Bągart, Jasna:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz – Daria Mietlewska – Dura,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
22) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dzierzgoń,
w obrębach geodezyjnych: Bruk, Bągart, Jasna:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz – Daria Mietlewska – Dura,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
23) Wolne wnioski i informacje.
24) Komunikaty Przewodniczącego Rady.
25) Zamknięcie sesji.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *