OGŁOSZENIE BURMISTRZA DZIERZGONIA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA DZIERZGONIA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA DZIERZGONIA

 z dnia 25 październik 2022 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowiec, gmina Dzierzgoń. Burmistrz Dzierzgonia działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.: Dz.U. z 2021 r.,
poz. 815; Dz.U. z 2022 r., poz. 1846) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz  rokowań  na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2213) ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzgoń.

 

Położenie nieruchomości Nr działki, obręb, jednostka ewidencyjna Powierzchnia w ha Księga wieczysta Cena wywoławcza
w PLN
Wadium
w PLN
Data przetargu Godzina przetargu
Nowiec Nr 120/1

Obręb Nowiec gmina Dzierzgoń

0,9600 ha GD2I/00007277/3 48.000,00 4.800,00 28 listopada 2022 r. 10:00

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, położona jest w obrębie Nowiec, gmina Dzierzgoń, z dostępem do drogi publicznej. Działka posiada kształt nieregularny, jest działką rolną o bonitacji PsIII, W, Bp-PsIII. Działka znajduje się w sąsiedztwie terenów użytkowanych rolniczo.

 

Przeznaczenie nieruchomości

Dla części działki nr 120/1, położonej w obrębie Nowiec, w gminie Dzierzgoń, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Bągart, Nowiec, Bruk, gmina Dzierzgoń (część I) (Uchwała Nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 października 2015 r.), zgodnie z którym przeznacza się ją pod teren rolniczy z zakazem zabudowy (teren oznaczony symbolem 70.R).

Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Dzierzgoń (Uchwała Nr XXXVII/368/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29.04.2010 r. oraz zmieniającą ją Uchwałą Nr XXX/252/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 31.08.2017 r.) przedmiotową działkę przeznacza się pod teren rolniczy.

 

Uwagi:

 • Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Gmina Dzierzgoń nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.
 • Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy
  za dodatkową opłatą.

Podatek VAT

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.).

Obciążenia nieruchomości

Jest wolna od wszelkich obciążeń i zadłużeń ani nie ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieją żadne niewykonane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem. Nieruchomość objęta umową dzierżawy Nr TI.6845.99/2020 do dnia 1 czerwca 2020 r.

Koszty i opłaty

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność jak: taksa notarialna wraz podatkiem VAT, opłaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają nabywcę.

Procedura sprzedaży

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie i przed siedzibą
Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1 – od 26 października 2022 r. do 28 listopada
2022 r., a także będzie ono podane do publicznej wiadomości o zasięgu powiatowym www.dzierzgon-twojemiasto.pl oraz na stronach internetowych Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.dzierzgon.pl (zakładka Gmina/sprzedaż i dzierżawa nieruchomości/2022) oraz www.dzierzgon.pl

Przetarg odbędzie się:

28 listopada 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu pokój nr 8, parter, o godz. 10:00

Cena wywoławcza wynosi 48.000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy zł 00/100)

Wadium: 4.800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset zł 00/100)

Postąpienie minimalne:

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 480 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt zł 00/100).

Wadium

 • warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium
  w pieniądzu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu nr konta 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2022 r. – włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg – Nowiny działka – Nr 120/1”;
 • wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak  nie później niż
  w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Dzierzgoń,
  w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Uczestnicy przetargu

 • przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa, złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia oraz, że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – aktualny wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej. W przypadku uczestnictwa
  w przetargu osoby prawnej należy w dniu przetargu dostarczyć wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru;
 • w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
  z oryginałem);
 • w przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
  z oryginałem);
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków zalecane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego – art 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1359);
 • osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest, w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, wydanych  na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba, że zajdą przewidzianą ustawą przesłanki, wyłączające wymóg posiadania takiego zezwolenia;
 • przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje
  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę
  i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała;
 • uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem
  do Burmistrza Dzierzgonia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu;
 • ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 21 dni licząc od daty przetargu;
 • Burmistrz Dzierzgonia zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg zostanie przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży, można uzyskać, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30, w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 28 lub 27, tel. 55 276-25-01..3 wew. 42 lub 26, e-mail: marek.zima@dzierzgon.pl lub agnieszka.gumula@dzierzgon.pl.

Udział w przetargu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.: Dz.U. z 2021 r., poz. 815; Dz.U. z 2022 r., poz. 1846) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski można uzyskać na stronie www.bip.dzierzgon.pl w zakładce „RODO”.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

DZIERZGONIA

         Aleksandra Kun


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *