Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze  

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Rychliki ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

Skarbnika Gminy Rychliki

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Rychliki, Rychliki 86, 14-411 Rychliki

 1. Określenie stanowiska urzędniczego;

Skarbnik Gminy Rychliki

 1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe: ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

 2. lub

a) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

b) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

c) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

3) spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn,zm):

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. nieposzlakowana opinia.

3)  znajomość przepisów w zakresie zasad funkcjonowania ustaw:

 1. Ustawa o finansach publicznych;

 2. Ustawa o samorządzie gminnym;

 3. Ustawa Prawo zamówień publicznych (w stopniu umożliwiającym samodzielne opracowanie specyfikacji warunków zamówienia);
 4. Kodeks postępowania administracyjnego;

 5. Ustawa o pracownikach samorządowych;

 6. Ustawa o opłacie skarbowej

4) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość obsługi komputera, programów księgowych,

 2. umiejętność sporządzania projektów decyzji administracyjnych,

 3. umiejętność sporządzania projektów uchwał,

 4. zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy,

 5. znajomość języka obcego.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Przygotowanie materiałów do sporządzenia oraz opracowywanie projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian w trakcie roku budżetowego.

 2. Współpraca z jednostkami samorządowymi w zakresie opracowania ww. dokumentów

 3. Bieżąca analiza wykonania budżetu.

 4. Współpraca i współdziałanie z radą i jej organami w planowaniu i realizacji zadań.

 5. Nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej.

 6. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracownikami referatu finansowego.

 7. Sporządzanie okresowych (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych) sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków budżetu – sprawozdanie zbiorcze.

 8. Przygotowywanie i opracowanie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego gminy.

 9. Przestrzeganie zasad księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont.

 10. Opracowanie informacji i sprawozdań opisowo – analitycznych ze zbiorczego wykonania budżetu gminy celem przedłożenia ww. sprawozdań przez wójta, radzie z zachowaniem ustawowych terminów.

 11. Nadzór i kontrola nad działalnością finansową jednostek samorządowych oraz jednostek korzystających z dotacji z budżetu gminy.

 12. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową

6. Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys zawodowy (CV).
 3. Oryginał Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do 

wykorzystania załącznik nr 1 do ogłoszenia).

 1. Kserokopie dokumentów poświadczające posiadanie wymaganego wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia zawodowego (dyplomy, certyfikaty, świadectwa pracy, zaświadczenia z odbytych szkoleń, zakresy czynności, zadań, obowiązków).
 2. Oświadczenie kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233  § 1 k.k. (do wykorzystania załącznik nr 2 do ogłoszenia):
  1. o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  2. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 3. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku skarbnika.
 4. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji (do wykorzystania załącznik nr 3 do ogłoszenia).

UWAGA: wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez Kandydata za zgodność z oryginałem

7. Warunki pracy:

 1. Praca przy komputerze.
 2. Czas pracy: pełny etat, 40 godzin tygodniowo.
 3. Zatrudnienie: na podstawie powołania przez Radę Gminy Rychliki.
 4. Miejsce pracy: Urząd Gminy w Rychlikach.

8. Wskaźnik zatrudnienia: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Rychliki, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.

9. Składanie ofert:
Sekretariat Urzędu Gminy Rychliki, pokój nr 6 lub pocztą w terminie do dnia 18 lutego 2022 roku do godz. 12
00 (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy Rychliki, 14-411 Rychliki, Rychliki 86, w zaklejonych kopertach z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko Skarbnika Gminy Rychliki w Urzędzie Gminy Rychliki.”

10. Inne informacje:

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Wójta Gminy Rychliki.
Komisja konkursowa przeprowadzi nabór w dwóch etapach:

I – etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów w terminie do dnia 18.02.2022 r.

II- etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z rozmowy kwalifikacyjnej i testu kwalifikacyjnego.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy lub testu kwalifikacyjnego. Dodatkowo lista kandydatów będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.rychliki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Rychliki.

11. Dodatkowe informacje:

 1. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Rychlikach po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane;
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania kwalifikacyjnego, zostaną odesłane pocztą bądź istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w Urzędzie Gminy;
 3. Dodatkowe informacje można uzyskać u Sekretarza Gminy Elżbiety Biczak pod nr telefonu: 55 248 81 55,
 4. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Wójt Gminy Rychliki, z siedzibą Rychliki 86, 14-411 Rychliki.

Kontakt do administratora ochrony danych: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@rychliki.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do administratora ochrony danych”.

 

Załączniki do wykorzystania:

Nr 1 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Nr 2 Oświadczenie kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze.

Nr3. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji.

Rychliki, 04.02.2022 r.

 


Obraz4

Obraz4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *