[WIDEO] Transmisja III Sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

[WIDEO] Transmisja III Sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

W dniu 28 czerwca 2024 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu.

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uwagi radnych i Burmistrza Dzierzgonia do porządku obrad.
3. Uwagi radnych do protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia
22 maja 2024 r.
4. Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Dzierzgonia w okresie między
sesjami:
a) przedstawienie informacji – Burmistrz Dzierzgonia – Jolanta Szewczun,
b) dyskusja i przyjęcie informacji.
5. Interpelacje i zapytania (zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym – na piśmie).
6. Przedstawienie informacji o stanie bezrobocia w gminie w 2023 r. – ref. Dyrektor PUP
w Dzierzgoniu.
a) dyskusja.
b) przyjęcie informacji.
7. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Dzierzgoń:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Dzierzgoń – ref. Burmistrz Dzierzgonia –
Jolanta Szewczun,
b) debata nad raportem o stanie Gminy Dzierzgoń za rok 2023,
– głosy radnych,
– głosy mieszkańców.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dzierzgonia wotum zaufania:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz – Daria Mietlewska – Dura,
b) podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za
2023 r. wraz ze sprawozdaniami finansowymi Gminy Dzierzgoń za 2023 rok oraz
informację o stanie mienia komunalnego i udzielenia absolutorium:
a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2023 rok wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego i objaśnieniami – ref. Inspektor UM – Monika Waszczyszyn,
b) zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Dzierzgonia za 2023 r. – ref. Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej –Agnieszka Parafińska,
c) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku
Komisji Rewizyjnej – ref. Inspektor UM – Monika Waszczyszyn,
d) dyskusja.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Dzierzgoń za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
Dzierzgoń za 2023 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Inspektor UM – Monika Waszczyszyn,
b) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dzierzgonia absolutorium
z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2023 r.:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz – Daria Mietlewska – Dura,
b) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na 2024
rok:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Inspektor UM – Monika Waszczyszyn,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach
pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie
Gminy Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Inspektor UM – Monika Waszczyszyn,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika gminy:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz – Daria Mietlewska-Dura,
b) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy
Zabytków w gminie Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz – Daria Mietlewska-Dura,
b) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diety przysługującej
radnemu, sołtysowi i przewodniczącemu zarządu osiedla oraz zwrotu kosztów
podróży:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz – Daria Mietlewska-Dura,
b) podjęcie uchwały.
17. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
18. Zamknięcie sesji.

https://dzierzgon.posiedzenia.pl/?action=live&cadency=2024


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *