XL sesja Rady Powiatu Sztumskiego. Radni wybrali nowego Przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego!

XL sesja Rady Powiatu Sztumskiego. Radni wybrali nowego Przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego!

Dziś w trakcie XL sesji Rady Powiatu Sztumskiego radni wybierali nowego Przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego. Dotychczasowa przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego Dobrosława Frączek nie pełni już swojej funkcji. Nie jest już także radną. Najwyższy Sąd Administracyjny pozbawił ją mandatu.

W związku z zaistniałą sytuacją rada musi wybrać nowego przewodniczącego. W czasie przeprowadzonego głosowania niejawnego radni zdecydowali, że nowym Przewodniczącym Rady Powiatu Sztumskiego został Dariusz Browarczyk.

 

Na podstawie art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję XL sesję Rady Powiatu Sztumskiego, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 roku o godz. 14.00 w sali narad Starostwa Powiatowego

w Sztumie, ul. Mickiewicza 31.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu nr XXXIX z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29.11.2022 roku.

5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

6. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego;

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu;

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej;

c) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego;

d) przeprowadzenie głosowania;

e) ogłoszenie wyników wyboru (przedstawienie protokołu przez Komisję Skrutacyjną);

f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego.

7. Przedstawienie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z dnia 08 grudnia 2022 roku – referuje Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Teresa Skolimowska.

8. Informacja z przygotowania do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2022/2023 – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg p. Tomasz Knapik.

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie udzielenia Gminie Dzierzgoń dotacji celowej na dofinansowanie zadania polegającego na realizacji publicznego transportu zbiorowego – referuje Naczelnik Wydziału KT p. Tomasz Knapik.

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2022 roku – referuje Dyrektor PCPR p. Ewelina Łęgowska.

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie zmiany Uchwały

nr XXX/231/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad

i trybu przyznawania Stypendium Kulturalnego Powiatu Sztumskiego – referuje Naczelnik Wydziału EZ p. Brygida Rutkowska – Piszcz.

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu Rady Powiatu na rok 2023 – referuje Przewodniczący Komisji p. Dariusz Browarczyk.

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji

ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu na rok 2023 – referuje Przewodniczący Komisji p. Ryszard Mazerski.

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rok 2023– referuje Przewodniczący Komisji p. Wojciech Cymerys.

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2023 – referuje Przewodnicząca Komisji p. Teresa Skolimowska.

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2023 rok – referuje Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sztumskiego p. Jarosław Stawny.

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego o zmianie uchwały Nr XXX/243/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok – referuje Skarbnik Powiatu p. Lucyna Bednarska.

18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXX/242/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2022-2028– referuje Skarbnik Powiatu p. Lucyna Bednarska.

19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego – referuje Skarbnik Powiatu

p. Lucyna Bednarska.

20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na 2023 r. – referuje Skarbnik Powiatu p. Lucyna Bednarska.

21. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2023 – 2028

– referuje Skarbnik Powiatu p. Lucyna Bednarska.

22. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sztumskiego na 2023 rok – referuje Skarbnik Powiatu

p. Lucyna Bednarska.

23. Omówienie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2023 rok – referuje Skarbnik Powiatu p. Lucyna Bednarska.

24. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2023-2028 – referuje Skarbnik Powiatu

p. Lucyna Bednarska.

25. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu

na 2023 rok – referuje Skarbnik Powiatu p. Lucyna Bednarska.

26. Wnioski i oświadczenia.

27. Sprawy różne.

28. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący

Rady Powiatu Sztumskiego

Jarosław Stawny


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *