Ogłoszenie Burmistrz Dzierzgonia

Ogłoszenie Burmistrz Dzierzgonia

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 22 września 2022 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Dzierzgoniu przy ulicy Limanowskiego 27, stanowiącego własność Gminy Dzierzgoń

Burmistrz Dzierzgonia

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U.
z 2021 r., poz. 2213), ogłasza
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 40,20 m2 położonego w Dzierzgoniu przy ulicy Limanowskiego 27 wraz z udziałem wynoszącym 49/100 części w prawie własności gruntu oznaczonym jako działka ewidencyjna Nr 213 o pow. 0,0087 ha (księga wieczysta GD2I/00018403/6) i takim samym udziale w prawie własności wspólnych części budynku na tym gruncie.

Opis nieruchomości

Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 3 posiada powierzchnię użytkową 40,20 m2 i składa się
z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.. Przedmiotowy lokal położony jest na poddaszu budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego w Dzierzgoniu. Budynek nr 27 sąsiaduje z zabudową mieszkaniową, usługową, z chodnikiem i drogą asfaltową. Budynek nr 27 posiada 2 kondygnacje. Do budynku doprowadzona jest sieć kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, wodociągowa. Budynek wzniesiony około 1910 roku, posiada 4 lokale mieszkalne, w tym 2 lokale położone są na parterze, a 2 lokale na poddaszu budynku. Budynek posiada drewniane schody i stropy, ściany wykonane z cegły ceramicznej, stolarkę okienną
i drzwiową z drewna i PCV.

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Dzierzgoń (Uchwała Nr XXXVII/368/10 Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu z dnia 29.04.2010 r. oraz zmieniającą ją Uchwałą Nr XXX/252/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 31.08.2017 r.) działka Nr 213 wpisana jest jako strefa mieszkaniowa.

Uwagi:

 1. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego

 2. w ewidencji gruntów. Gmina Dzierzgoń nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

2) Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą.

Podatek VAT

Zgodnie z obowiązującym art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U z 2022 r., poz. 931 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;

Obciążenia Nieruchomości

Jest wolna od wszelkich obciążeń i zadłużeń ani nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieją żadne niewykonane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

Koszty i opłaty

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność jak: taksa notarialna wraz podatkiem VAT, opłaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają nabywcę.

Procedura sprzedaży

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie i przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu przy Plac Wolności 1 od 22 września 2022 r. do 28 października 2022 r., a także będzie ono podane do publicznej wiadomości na stronie o zasięgu powiatowym www.dzierzgon-twojemiasto.pl oraz na stronach internetowych Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dzierzgon.pl oraz www.dzierzgon.pl.

Przetarg odbędzie się:

dnia 28 października 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, pokój nr 8, parter, o godz. 10:00.

Cena wywoławcza wynosi: 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)

Wadium: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Postąpienie minimalne:

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 450 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych).

Wadium:

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5.000,00 zł wyłącznie w formie pieniądza na konto Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu nr konta 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu w nieprzekraczalnym terminie do 24 października 2022 r. – włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg – lokal mieszkalny – ul. Limanowskiego 27/3”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę pływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu. Dowód wpłaty wadium oraz dowód potwierdzający tożsamość należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

 2. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż wciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Dzierzgoń,
  w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Uczestnicy przetargu:

 1. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa, złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia oraz, że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży;

 2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – aktualny wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej. W przypadku uczestnictwa
  w przetargu osoby prawnej należy w dniu przetargu dostarczyć wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru;

 3. w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
  z oryginałem);

 4. w przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
  z oryginałem);

 5. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków zalecane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego – art 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1359);

 6. osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest, w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, wydanych na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba, że zajdą przewidzianą ustawą przesłanki, wyłączające wymóg posiadania takiego zezwolenia;

 7. przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje
  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę
  i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała;

 8. uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem
  do Burmistrza Dzierzgonia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu;

 9. ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 21 dni licząc od daty przetargu;

 10. Burmistrz Dzierzgonia zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg zostanie przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Burmistrz Dzierzgonia zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży, można uzyskać, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –14.30, w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 20 lub 28 , tel. 55 276 25 01..3 wew. 42 lub 30, e-mail: marek.zima@dzierzgon.pl.

Udział w przetargu ograniczonym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski można uzyskać na stronie www.bip.dzierzgon.pl w zakładce „RODO”.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Jolanta Szewczun


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *