Ogłoszenie Burmistrz Dzierzgonia o przetargu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Minięta.

Ogłoszenie Burmistrz Dzierzgonia o przetargu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Minięta.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 8 sierpnia 2022 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Minięta, gmina Dzierzgoń.

Burmistrz Dzierzgonia działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.: Dz.U. z 2021 r., poz. 815) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2213) ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzgoń.

Położenie nieruchomości

Nr działki, obręb, jednostka ewidencyjna

Powierzchnia w ha

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

w PLN

Wadium w PLN

Data przetargu

Godzina przetargu

Stara Wieś

Nr 146

Minięta gmina Dzierzgoń

0,6800

GD2I/00009670/2

25.000,00 zł

3.000,00

21 września

2022 r.

11:00

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Minięta, gmina Dzierzgoń, obejmująca działkę Nr 146. Działka o powierzchni 0,6800 ha stanowi własność gminy Dzierzgoń, przylegająca do nieruchomości niezabudowanych rolnych. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Przeznaczenie nieruchomości

Dla działki Nr 146 położonej w obrębie Minięta, gmina Dzierzgoń nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Dzierzgoń (Uchwała Nr XXXVII/368/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29.04.2010 r. oraz zmieniającą ją Uchwałą Nr XXX/252/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 31.08.2017 r.) działka Nr 146 wpisana jest jako teren rolniczy.

Działka Nr 146 położona w obrębie Minięta, gmina Dzierzgoń, znajdują się w strefie zakazu zabudowy mieszkaniowej i mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 724).

Uwagi:

 1. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Gmina Dzierzgoń nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

 2. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkową opłatą.

Podatek VAT

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Obciążenia nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest ograniczonym prawem rzeczowym – umową dzierżawy. Trwa proces rozwiązania umowy dzierżawy. Nie istnieją żadne niewykonane roszczenia prywatno- prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

Koszty i opłaty

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność jak: taksa notarialna wraz podatkiem VAT, opłaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają nabywcę.

Procedura sprzedaży

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie i przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1 – od 8 sierpnia 2022 r. do 21 września 2022 r., a także będzie ono podane do publicznej wiadomości o zasięgu powiatowym www.dzierzgon- twojemiasto.pl oraz na stronach internetowych Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dzierzgon.pl (zakładka Gmina/sprzedaż i dzierżawa nieruchomości/2022) oraz www.dzierzgon.pl

Z uwagi na fakt, że jest to nieruchomość rolna mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 461).

Przetarg odbędzie się:

21 września 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu pokój nr 8, parter, o godz. 11:00. Cena wywoławcza wynosi 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) Wadium: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

Postąpienie minimalne:

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

Wadium

 1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu nr konta 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2022 r. włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg – Minięta – działka – Nr 146”;

 2. wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Dzierzgoń, w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Uczestnicy przetargu

 1. przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa, złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia oraz, że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży;

 2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – aktualny wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy w dniu przetargu dostarczyć wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru;

 3. w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem);

 4. w przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem);

 5. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków zalecane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego – art 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1359);

 6. osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest, w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, wydanych na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba, że zajdą przewidzianą ustawą przesłanki, wyłączające wymóg posiadania takiego zezwolenia;

 7. przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała;

 8. uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Burmistrza Dzierzgonia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu;

 9. ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 21 dni licząc od daty przetargu;

 10. Burmistrz Dzierzgonia zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg zostanie przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży, można uzyskać, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30, w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 28 lub 27, tel. 55 276-25-01..3 wew. 42 lub 26, e-mail: marek.zima@dzierzgon.pl lub agnieszka.gumula@dzierzgon.pl.

Udział w przetargu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., 1899 ze zm.: Dz.U. z 2021 r. 815) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski można uzyskać na stronie www.bip.dzierzgon.pl w zakładce

„RODO”.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Jolanta Szewczun


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *